* *   จ็   * *

 

 

 

จ็ ว่ ะ

มั น ค ง มั่ ย มี เ ร า แ บ บ วั น ว า น แ ร้ ว ชั่ ย ป ะ ?

ทั ม กั บ ป อ แ บ บ นี้ ด้ า ย งั ย

ป อ ดี กั บ ทุ ก อ ย่ า ง

เ สี ย จั ย * เ ห นื่ อ ย *  ท้ อ อ ะ

อ ย า ก หั้ ย อ ะ รั ย มั น ดี ขึ้ น ก ว่ า นี้

แ ต่ ก้ อ มั่ ย รู้ ว่ า อิ ก มื่ร่

ส ง ส า น ป อ มั่ ง เ ห อ ะ

ทั ม เ ห มื อ น ป อ ยั ง มี ตั  ต อ ยู่ มั่ ง เ ห อ ะ

 

 

 

Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic